Μετεγγραφές

1. Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,

β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. υποδοχής οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μετεγγραφή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

Οι αιτήσεις μετεγγραφής καταχωρίζονται από το Ι.Ε.Κ. υποδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης, ελέγχονται και ολοκληρώνονται από το Τμήμα Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Στις περιπτώσεις όπου η μετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, ο καταρτιζόμενος συνεχίζει τη φοίτησή του στο Ι.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένος.

2. Μετεγγραφές στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

3. Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.

4. Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση κατά τις περιόδους των μετεγγραφών της παρ. 1

5. Απαραίτητα δικαιολογητικά για μετεγγραφή σε ειδικότητα-τμήμα που λειτουργεί στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς:

* Αίτηση για αποδοχή μετεγγραφής (  βρείτε την εδώ  http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/χρήσιμα έγγραφα  )

* Αντίγραφο του ατομικού φακέλου από το ΙΕΚ φοίτησης. Ο φάκελος να περιέχει κατ’ ελάχιστον βεβαίωση σπουδών και ατομικό δελτίο καταρτιζομένου με ημερομηνία εντός του Ιουνίου 2022.

* Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

* Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου και το πρωτότυπο προς επίδειξη

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τις μετεγγραφές στο Γ΄ Εξάμηνο 2022Β  http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/μετεγγραφές

 

Κατατάξεις – Αλλαγή Ειδικότητας

1. Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

2. Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., καθώς και καταρτιζόμενοι/απόφοιτοι παλαιών ή συναφών ειδικοτήτων ΙΕΚ, μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση σε Γ΄ Εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες.

3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατατάσσεται σε εξάμηνο που δεν λειτουργεί την τρέχουσα περίοδο κατάρτισης, διατηρεί το δικαίωμα εγγραφής στο εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία κατατάχθηκε.

5. Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί δύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησης σε αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.

6. Απαραίτητα δικαιολογητικά για κατάταξη:

* Αίτηση Κατάταξης (λαμβάνεται από το ΙΕΚ, όπου επιθυμούν να φοιτήσουν)

* Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ, πρωτότυπο και αντίγραφο)

* Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

* Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου και το πρωτότυπο προς επίδειξη

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τις κατατάξεις στο Γ΄ Εξάμηνο 2022Β   ΠΡΟΣΕΧΩΣ!

 

!

Δείτε εδώ τις ειδικότητες Γ΄ Εξαμήνου που φιλοξενούμε στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς για το έτος 2022-23:  http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/ειδικότητες

Δείτε εδώ την αντιστοιχία μεταξύ ειδικοτήτων άλλων δομών εκπαίδευσης / κατάρτισης με αυτές των ΙΕΚ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ-ΜΕ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΙΕΚ