ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., καθώς και καταρτιζόμενοι/απόφοιτοι παλαιών ή συναφών ειδικοτήτων ΙΕΚ, μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση σε Γ΄ Εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες.

Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων σε Δ.ΙΕΚ του ενδιαφέροντος τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνα στις συναφείς ειδικότητες. Οι αιτήσεις κατάταξης πραγματοποιούνται κατά το διάστημα 1-30 Σεπτεμβρίου.

Προ της έναρξης της διαδικασίας αυτής, η Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. αναρτά στην ιστοσελίδα της ενημέρωση σχετικά με τις προσφερόμενες ειδικότητες Γ΄ Εξαμήνου στα Δ.ΙΕΚ της χώρας.

 

Για την κατάθεση της αίτησης κατάταξης αποφοίτων ή καταρτιζομένων ΙΕΚ σε συναφή ειδικότητα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Αίτηση Κατάταξης (λαμβάνεται από το ΙΕΚ, όπου επιθυμούν να φοιτήσουν)

Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ, πρωτότυπο και αντίγραφο)

Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου (καρτέλα αναλυτικής βαθμολογίας, πρωτότυπο)

Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου και το πρωτότυπο προς επίδειξη

 

Για την κατάθεση της αίτησης κατάταξης πτυχιούχων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ , ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ και ΕΠΛ σε συναφή ειδικότητα ΙΕΚ τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Αίτηση Κατάταξης (λαμβάνεται από το ΙΕΚ, όπου επιθυμούν να φοιτήσουν)

Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών

Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου και το πρωτότυπο προς επίδειξη

 

!

Δείτε εδώ τις ειδικότητες Γ΄Εξαμήνου που φιλοξενούμε στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς για το έτος 2020-21:  http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/ειδικότητες 2021-22

Δείτε εδώ την αντιστοιχία μεταξύ ειδικοτήτων άλλων δομών εκπαίδευσης / κατάρτισης με αυτές των ΙΕΚ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ-ΜΕ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΙΕΚ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τις κατατάξεις στο Γ΄ Εξάμηνο 2021Β  http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/κατατάξεις 2021