Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση της Απόφασης υπ. αριθμ. Κ5/160259 (Φ.Ε.Κ.5831/τ. Β΄/ 15-12-2021) « Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Σύμφωνα με το άρθρο 31: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ. 2022

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. μετονομάστηκαν σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το

Φ.Ε.Κ. 9/19-01-2024 τ. Α΄