! ΕΠΕΙΓΟΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ:

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η αίτηση θα υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής, ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ και με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας καθημερινά 15:00-19:00


! Γιατί πρέπει να κάνω πρακτική; 

Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ. 2021  (Απόφαση Κ5/160259 /15-12-2021, αρθ. 13, παρ.1) & Φ.Ε.Κ. 9/19-01-2024 για να θεωρηθείτε απόφοιτοι στην ειδικότητά σας και να σας απονεμηθεί η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει και την πρακτική σας άσκηση ή να έχετε απαλλαγεί από αυτήν.

  ?Μπορώ να απαλλαχθώ από την υποχρέωση Πρακτικής Άσκησης;

Αν έχετε 120 ημερομίσθια, μπορείτε να κάνετε αίτηση για απαλλαγή από την πρακτική άσκηση (Ν. 4763/2020, αρθρ. 27, παρ.2). 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 ? Τι είναι η Πρακτική Άσκηση

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και να εξασκηθείτε στις δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σας, σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, με την εποπτεία έμπειρου και προσοντούχου ατόμου από την επιχείρηση που θα συνεργαστείτε.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά το Ε΄ εξάμηνο σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οδηγό Σπουδών της ειδικότητας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων, η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά μετά την κατοχύρωση του Β΄ εξαμήνου σπουδών. Όμως, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και μαθημάτων Γ΄ ή Δ΄ εξαμήνου ταυτόχρονα. Δείτε τις Διευκρινίσεις για Θέματα Πρακτικής 2022 

Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε 960 ώρες πρακτικής άσκησης, συνεχώς ή τμηματικά. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται  4-8 ώρες την ημέρα. Δεν επιτρέπεται πρακτική άσκηση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, ούτε κατά τις ώρες 22:0-06:00. Το ωράριο πρακτικής σας άσκησης δεν πρέπει να συμπίπτει με τις ώρες εργασίας σας, εάν είστε απασχολούμενοι.

Η πρακτική άσκηση ξεκινά κάθε 1η και 15η του μηνός, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, όπου η ημερομηνία έναρξης μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

! Υποχρεώσεις Εργοδότη Πρακτικής Άσκησης

Αφορούν τον ορισμό επόπτη πρακτικής, την ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου, την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών και εποπτείας της πρακτικής, τον έλεγχο-υπογραφή-σφράγιση των εντύπων πρακτικής κ.α. Αναλυτικά, τα καθήκοντα των εργοδοτών αναφέρονται στην ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ_26.8.2021  στην Εγκύκλιο 51 του ΕΦΚΑ και στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

Όσοι αναζητάτε πρακτική, προτείνουμε να τυπώσετε τα έγγραφα αυτά και να τα παραδώσετε στους υποψηφίους εργοδότες, κατά την πρώτη σας συνάντηση.

! Υποχρεώσεις Πρακτικά Ασκούμενου

Αναφέρονται στην ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ_26.8.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Προθεσμίες για την πραγματοποίηση της πρακτικής 

Όσοι ολοκληρώσατε την κατάρτιση σας στη Σ.Α.Ε.Κ. μετά την 21-12-2020, δικαίωμα ολοκλήρωσης της πρακτικής σας άσκησης έχετε για δύο έτη, από το τέλος των εργαστηριακών και πρακτικών μαθημάτων Δ΄ Εξαμήνου.

Όσοι ολοκληρώσατε την κατάρτιση σας στη Σ.Α.Ε.Κ. πριν την 21-12-2020 και δεν είχατε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, έχετε δικαίωμα να ολοκληρώσετε την πρακτική σας έως και τις 31-12-2024.

Όσοι ολοκληρώσατε την κατάρτισή σας στη Σ.Α.Ε.Κ. μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2022, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση μέχρι 31-12-2024.

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης σχετικά με τις προθεσμίες ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και την τροποποίηση του αρθ. 363 του Ν. 4759/2022  nomos_4957_2022

 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε΄ εξάμηνο

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ Ή ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

Αποδεικτικό ΑΦΜ

 Αποδεικτικό ΑΜΑ (ή Αρ. Συστήματος ΕΦΚΑ) και ΑΜΚΑ

  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δύο όψεις

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας από την οποία να προκύπτει το ΙΒΑΝ και τα στοιχεία του δικαιούχου ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΤΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΝΗ» ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟ ΕΜΑΙL THΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΔΩ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΔΩ 

 

ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ 960 ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ Ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Κ.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΗΡΩΜΕΝΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΔΥΟ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ. (ΤΟ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΤΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ)

 

*****

 

! Διαδικασία έναρξης & ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

 

Βήμα 1ο

Ξεκινήστε διαβάζοντας τον Οδηγό Σπουδών της Ειδικότητας Σ.Α.Ε.Κ. που παρακολουθείτε. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα «Προφίλ Επαγγέλματος» περιγράφουν τα καθήκοντά που θα έχετε στην πρακτική σας και τους εργοδότες στους οποίους μπορείτε να κάνετε την πρακτική σας. Για να εγκριθεί η Πρακτική σας από την Σ.Α.Ε.Κ., ο εργοδότης Πρακτικής και τα καθήκοντα που θα αναγράφονται στο έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» θα πρέπει να αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών. Βρείτε τους επικαιροποιημένους Οδηγούς Σπουδών Ειδικοτήτων Σ.Α.Ε.Κ. στο σύνδεσμο Οδηγοί Σπουδών Ειδικοτήτων Σ.Α.Ε.Κ. Χρειάζεστε τις συμβουλές μας πριν ξεκινήσετε; Αν ναι, στείλτε e-mail στο saek-kifissias@sch.gr και ζητήστε μας ραντεβού. Το ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά ή διά ζώσης.

Βήμα 2ο

Για να ξεκινήσετε την Πρακτική σας Άσκηση, θα πρέπει πρώτα να αναζητήσετε έναν εργοδότη. Επιλέγετε μια επιχείρηση ή ένα φορέα συναφή με το αντικείμενο σπουδών σας. Η επιχείρηση/ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει ένα πρόσωπο με προσόντα και εμπειρία στην ειδικότητα που σπουδάσατε, το οποίο ορίζεται ως επόπτης σας. Ο επόπτης σας συμβουλεύει, σας εκπαιδεύει και παρακολουθεί την πρακτική σας άσκηση. Δεν βρίσκετε εργοδότη; Δείτε αγγελίες όπου ζητούνται πρακτικά ασκούμενοι στο site της Σ.Α.Ε.Κ. Κηφισιάς.

Βήμα 3ο

Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. τα δικαιολογητικά ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, για την έναρξη της πρακτικής του.

!!! Η κατάθεση των δικαιολογητικών του Βήματος 3 στη Σ.Α.Ε.Κ. πρέπει να πραγματοποιείται  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης!  Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα πλήρη δικαιολογητικά, δεν γίνονται αποδεκτές!

Βήμα 4ο

1. Η Σ.Α.Ε.Κ. εκδίδει Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης από το Π.Σ.

2. Υπογράφεται σε τρία αντίγραφα ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ από τον Εργοδότη και τον ασκούμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) 

3. Καταχωρίζεται από τον Εργοδότη και εκδίδεται το έγγραφο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αποστέλλεται στη Σ.Α.Ε.Κ., στο email saek-kifissias@sch.gr

Βήμα 5ο

1. Συμπληρώνει και τηρεί το Βιβλίο Πρακτικής σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) 

Παρακολουθήστε το ενημερωτικό βίντεο σχετικά με το πως συμπληρώνεται το βιβλίο πρακτικής άσκησης https://youtu.be/YjJyetDvfjo

2. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο σύνολο της (960 ώρες) και ολοκληρώνεται.

Βήμα 6ο

1. Εκδίδεται Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής η οποία συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Εργοδότη.

2. Ο Εργοδότης υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ τη λήξη της πρακτικής με το Έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στη Σ.Α.Ε.Κ., στο email saek-kifissias@sch.gr

3. Ο ασκούμενος καταθέτει στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής  του Εργοδότη και δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστ. ταυτότητας.4. Η Σ.Α.Ε.Κ. εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης.

Βήμα 7ο

Η Σ.Α.Ε.Κ. εκδίδει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Β.Ε.Κ.) και σας ενημερώνει με e-mail για την παραλαβή της.

******

? Και μετά την Πρακτική τι;

Είναι πολύ σημαντικό να πιστοποιηθείτε μέσω της διαδικασίας που διεξάγεται ανά χρονικά διαστήματα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης σας απονέμεται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, ενώ με τη λήξη των σπουδών σας στο Δ.ΙΕΚ σας έχει απονεμηθεί απλή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ώστε να ενημερώνεστε για τις προκηρύξεις εξετάσεων πιστοποίησης για αποφοίτους Σ.Α.Ε.Κ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο  https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certificate-of-qualifications/certificate-graduates. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους τύπους και τη διαβάθμιση προσόντων μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο https://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας. Δείτε το σχετικό Φ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΑΠΟ Σ.Α.Ε.Κ. ΣΕ Α.Ε.Ι.

MacBook Pro near green potted plant on table

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ (Σ.Α.Ε.Κ.)_26.8.2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ_51_2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ

ΦΕΚ 3520 Β ΕΡΓΑΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Κωδικοί ΙΚΑ

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ