woman placing sticky notes on wall

 

! Γιατί πρέπει να κάνω πρακτική; 

Βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ (Απόφαση 5954/23-6-2014, αρθ.1,3,9) για να θεωρηθείτε απόφοιτοι στην ειδικότητά σας και να σας απονεμηθεί η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει και την πρακτική σας άσκηση ή να έχετε απαλλαγεί από αυτήν.

 

Μπορώ να απαλλαχθώ από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης;

Αν έχετε 120 ημερομίσθια, μπορείτε να κάνετε αίτηση για ολική απαλλαγή από την πρακτική άσκηση (Ν. 4763/2020, αρθρ. 27, παρ.2). 

Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 [Α΄ 118]).

Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία κατάθεσης αίτησης απαλλαγής  ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΑΠΟ-Π.Α

 

Τι είναι η πρακτική άσκηση

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και να εξασκηθείτε στις δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σας, σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, με την εποπτεία έμπειρου και προσοντούχου ατόμου από την επιχείρηση που θα συνεργαστείτε.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά το Ε΄ εξάμηνο σπουδών, στο οποίο πρέπει να εγγραφείτε, καταθέτοντας στο Δ.ΙΕΚ την αίτηση επανεγγραφής Ε΄ εξαμήνου.

Δικαίωμα πρακτικής άσκησης αποκτούν και οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Β΄ εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών της ειδικότητας τους. Στην περίπτωση αυτή, το ωράριο πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να συμπίπτει με το ωράριο των μαθημάτων θεωρητικής κατάρτισης στο Δ.ΙΕΚ.

Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε 960 ώρες πρακτικής άσκησης, συνεχώς ή τμηματικά. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή ή Τρίτη έως Σάββατο), 4-8 ώρες την ημέρα/20-40 ώρες την εβδομάδα. Δεν επιτρέπεται πρακτική άσκηση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Το ωράριο πρακτικής σας άσκησης δεν πρέπει να συμπίπτει με τις ώρες εργασίας σας, εάν είστε απασχολούμενοι.

 

! Υποχρεώσεις Εργοδότη Πρακτικής Άσκησης

Αφορούν τον ορισμό επόπτη πρακτικής, την ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου, την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών και εποπτείας της πρακτικής, τον έλεγχο-υπογραφή-σφράγιση των εντύπων πρακτικής κ.α. Αναλυτικά, τα καθήκοντα των εργοδοτών αναφέρονται στην ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ_26.8.2021 ενώ οι λεπτομέρειες για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων αναφέρονται στην Εγκύκλιο 51 του ΕΦΚΑ Όσοι αναζητάτε πρακτική, προτείνουμε να τυπώσετε τα έγγραφα αυτά και να τα παραδώσετε στους υποψηφίους εργοδότες, κατά την πρώτη σας συνάντηση.

 

! Προθεσμίες για την πραγματοποίηση της πρακτικής 

Όσοι ολοκληρώσατε την κατάρτιση σας στο ΙΕΚ μετά την 21-12-2020, δικαίωμα ολοκλήρωσης της πρακτικής σας άσκησης έχετε για δύο έτη, από το τέλος των εργαστηριακών και πρακτικών μαθημάτων Δ΄ Εξαμήνου.

Όσοι ολοκληρώσατε την κατάρτιση σας στο ΙΕΚ πριν την 21-12-2020 και δεν είχατε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, έχετε δικαίωμα να ολοκληρώσετε την πρακτική σας έως και τις 31-12-2020.

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης σχετικά με τις προθεσμίες ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης, εδώ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

ΕΝΑΡΞΗ

Η πρακτική άσκηση ξεκινά κάθε 1η και 15η του μηνός, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, όπου η ημερομηνία έναρξης μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Βήμα 1ο

Ξεκινήστε διαβάζοντας τον Οδηγό Σπουδών της Ειδικότητας ΙΕΚ που παρακολουθείτε. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα «Προφίλ Επαγγέλματος» περιγράφουν τα καθήκοντά που θα έχετε στην πρακτική σας και τους εργοδότες στους οποίους μπορείτε να κάνετε την πρακτική σας. Για να εγκριθεί η πρακτική σας από το ΙΕΚ, ο εργοδότης πρακτικής και τα καθήκοντα που θα αναγράφονται στο έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» (βλ. παρακάτω) θα πρέπει να αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών. Βρείτε τους επικαιροποιημένους Οδηγούς Σπουδών Ειδικοτήτων ΙΕΚ στο σύνδεσμο Οδηγοί Σπουδών Ειδικοτήτων ΙΕΚ

Χρειάζεστε τις συμβουλές μας πριν ξεκινήσετε; Αν ναι, στείλτε e-mail στο praktiki@iek-kifiss.att.sch.gr και ζητήστε μας ραντεβού. Το ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά, διαδικτυακά μέσω Skype (όνομα ΔΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ή διά ζώσης.

Βήμα 2ο

Για να ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση, θα πρέπει πρώτα να αναζητήσετε έναν εργοδότη. Επιλέγετε μια επιχείρηση ή ένα φορέα συναφή με το αντικείμενο σπουδών σας.

Η επιχείρηση/ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει ένα πρόσωπο με προσόντα και εμπειρία στην ειδικότητα που σπουδάσατε, το οποίο ορίζεται ως επόπτης σας. Ο επόπτης σας συμβουλεύει, σας εκπαιδεύει και παρακολουθεί την πρακτική σας άσκηση.

Δεν βρίσκετε εργοδότη; Δείτε αγγελίες όπου ζητούνται πρακτικά ασκούμενοι στο blog αγγελιών του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς https://iekkifisias.wordpress.com/

Βήμα 3ο

Ο εργοδότης θα συμπληρώσει, θα υπογράψει και θα σφραγίσει το έντυπο Βεβαίωση-Εργοδότη (1).

Εσείς θα συμπληρώσετε: α) την Αίτηση Έναρξης Πρακτικής  (2),     β) την Υπ.Δήλωση Εργασίας_έναρξη πρακτικής (3)   και θα συγκεντρώσετε σε φωτοτυπίες τα εξής δικαιολογητικά:

Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή στοιχεία μητρώου εκτυπωμένα από το Taxis  (4)
Βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)   (5)
Αστυνομική ταυτότητα, εμπρός και πίσω όψη  (6)

Επίσης, για όσους έχουν ολοκληρώσει και τα τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και το έντυπο Αίτηση Επανεγγραφής Ε΄ εξάμηνο (7)

Τα   παραπάνω δικαιολογητικά θα τα σκανάρετε και θα μας τα στείλετε στο e-mail praktiki@iek-kifiss.att.sch.gr να γίνει προέλεγχος και να σας ενημερώσουμε για τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

Η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιείται ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης!

Βήμα 4ο

Όταν λάβετε απάντηση στο e-mail με την Προέγκριση της Πρακτικής σας Άσκησης, εσείς μαζί με τον Εργοδότη πρακτικής συμπληρώνετε από κοινού το έντυπο Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (8). Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται σε τρία αντίγραφα, υπογράφεται-σφραγίζεται από τον Εργοδότη πρακτικής και υπογράφεται και από εσάς.

Βήμα 5ο

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (1)-(8) [στο πρωτότυπο όσα έχουν υπογραφή από τον Εργοδότη ή/και από εσάς] θα πρέπει να καταθέσετε στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 15:00-20:00.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιείται ΕΠΤΑ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα πλήρη δικαιολογητικά, δεν γίνονται αποδεκτές! 

Βήμα 6ο

Εάν η αίτηση πρακτικής σας άσκησης εγκριθεί, θα εκδοθεί απόφαση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης. Όλα τα έγγραφα που αφορούν στην πρακτική σας άσκηση (νομοθεσία, κανονισμός κλπ) θα αποσταλούν σε εσάς και τον εργοδότη σας ηλεκτρονικά, με αναλυτικές οδηγίες.

Ταυτόχρονα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά και το βιβλίο πρακτικής σας άσκησης.

Για την παραλαβή της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΙΕΚ. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα, και το εκτυπωμένο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

Θα παραλάβετε την απόφαση έναρξης και τη σύμβαση πρακτικής σε δύο αντίγραφα, ένα για εσάς και ένα για τον εργοδότη σας. Επίσης, θα σφραγιστεί το βιβλίο πρακτικής σας άσκησης και θα σας παραδοθεί προς χρήση.

Βήμα 7ο

Πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας, παρακολουθήστε το ενημερωτικό βίντεο σχετικά με το πως συμπληρώνεται το βιβλίο πρακτικής άσκησης.

https://youtu.be/YjJyetDvfjo

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Μετά τη λήξη της πρακτικής σας άσκησης, με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών, παραδίδετε αυτοπροσώπως στο Δ.ΙΕΚ:

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου χρειάζεται.
Τη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρουσίας, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη σας.

Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Το Δ.ΙΕΚ εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε και εσείς. Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς και τα τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης, το Δ.ΙΕΚ εκδίδει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και σας ενημερώνει με e-mail για την παραλαβή της.

 

? Και μετά την πρακτική τι;

Είναι πολύ σημαντικό να πιστοποιηθείτε μέσω της διαδικασίας που διεξάγεται ανά χρονικά διαστήματα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης σας απονέμεται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, ενώ με τη λήξη των σπουδών σας στο Δ.ΙΕΚ σας έχει απονεμηθεί απλή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ώστε να ενημερώνεστε για τις προκηρύξεις εξετάσεων πιστοποίησης για αποφοίτους ΙΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο  https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certificate-of-qualifications/certificate-graduates

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους τύπους και τη διαβάθμιση προσόντων μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο https://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes

MacBook Pro near green potted plant on table

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

ΦΕΚ_ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_1953_10-9-2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

Κωδικοί ΙΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ

ΦΕΚ 3520 Β ΕΡΓΑΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

signed_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ_26.8.2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ_51_2021