ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ Δ.ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2022-23

 

 • Η φοίτηση μου είναι καθημερινή, είτε στο ΙΕΚ, είτε σε εξωτερικούς χώρους, για την εκπόνηση εργασιών/ παρακολούθηση εκδηλώσεων που αφορούν την ειδικότητα μου.
 • Προσέρχομαι στα μαθήματά μου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, στις ώρες που αναγράφονται.
 • Σέβομαι και ακολουθώ τον υγειονομικό κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ για την πρόληψη διασποράς της COVID-19, όπως ισχύει.
 • Απουσιάζω από τα μαθήματα μου μόνο για σοβαρό λόγο υγείας. Με την επιστροφή προσκομίζω άμεσα στη γραμματεία δικαιολογητικό των απουσιών μου από Δημόσιο φορέα.
 • Στα εργαστηριακά μαθήματα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός με τα υλικά και τον εξοπλισμό.
 • Αποδέχομαι ότι δεν προβλέπεται κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού.

*****

 • Ζητώ από τους εκπαιδευτές μου υλικό μελέτης, διαφάνειες, συνδέσμους από το διαδίκτυο κλπ, όπως επίσης και το υλικό για τις εξετάσεις πιστοποίησης, ώστε να μελετώ με ευχέρεια.
 • Ενημερώνομαι τακτικά για τα μαθήματά μου και τις λοιπές δραστηριότητες, παρακολουθώ τακτικά το e-mail μου και την ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς.
 • Συμμετέχω στις ομαδικές εργασίες, εντός και εκτός του χώρου του ΙΕΚ.
 • Τηρώ τις προθεσμίες που θέτονται από τους εκπαιδευτές μου για την παράδοση των εργασιών μου, ώστε να μπορώ κι εγώ να ζητήσω τη συνέπειά τους στην υποστήριξη των σπουδών μου.
 • Όταν σκέπτομαι ότι «Κάτι ζητώ» σκέπτομαι επίσης και προτείνω «Τι μπορώ να κάνω εγώ γι αυτό».

*****

 • Είμαι μέλος της ομάδας της τάξης μου, σέβομαι τους συν-καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές μου, όπως κι εγώ ζητώ το σεβασμό τους.
 • Συνεργάζομαι με την ομάδα της τάξης και επιλέγω εκπρόσωπο επικοινωνίας.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, συζητώ με το πρόσωπο που εμπλέκεται, καλή διάθεση για τη λύση του. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, προσέρχομαι μαζί με το πρόσωπο που εμπλέκεται, στον ιεραρχικά προϊστάμενό του (εκπαιδευτή ή διευθυντή/υποδιευθυντή).

*****

 • Σέβομαι το χώρο, δεν καπνίζω εντός, μαζεύω τα σκουπίδια μου, κάνω ησυχία κοντά σε χώρους που γίνεται μάθημα.
 • Προσέχω και είμαι υπεύθυνος για τα προσωπικά μου αντικείμενα. Το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια των προσωπικών μου αντικειμένων.