ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ Δ.ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2020-21

 

 • Η φοίτηση μου είναι καθημερινή, είτε στο ΙΕΚ, είτε σε εξωτερικούς χώρους, για την εκπόνηση εργασιών/ παρακολούθηση εκδηλώσεων που αφορούν την ειδικότητα μου.
 • Προσέρχομαι στα μαθήματά μου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, στις ώρες που αναγράφονται.
 • Εάν απουσιάσω για σημαντικό λόγο, προσκομίζω άμεσα στη γραμματεία δικαιολογητικό των απουσιών μου.
 • Στα εργαστηριακά μαθήματα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός με τα υλικά και τον εξοπλισμό.
 • Αποδέχομαι ότι δεν προβλέπεται κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού.

*****

 • Ζητώ από τους εκπαιδευτές μου υλικό μελέτης, διαφάνειες, συνδέσμους από το διαδίκτυο κλπ, όπως επίσης και το υλικό για τις εξετάσεις πιστοποίησης, ώστε να μελετώ με ευχέρεια.
 • Ενημερώνομαι τακτικά για τα μαθήματά μου και τις λοιπές δραστηριότητες, παρακολουθώντας την ομάδα της ειδικότητάς μου στις ομαδικές συνομιλίες, το e-mail μου και την ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς.
 • Συμμετέχω στις ομαδικές εργασίες, εντός και εκτός του χώρου του ΙΕΚ.
 • Τηρώ τις προθεσμίες που θέτονται από τους εκπαιδευτές μου για την παράδοση των εργασιών μου, ώστε να μπορώ κι εγώ να ζητήσω τη συνέπειά τους στην υποστήριξη των σπουδών μου.
 • Όταν σκέπτομαι ότι «Κάτι ζητώ» σκέπτομαι επίσης και προτείνω «Τι μπορώ να κάνω εγώ γι αυτό».

*****

 • Είμαι μέλος της ομάδας της τάξης μου, σέβομαι τους συν-καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές μου, όπως κι εγώ ζητώ το σεβασμό τους.
 • Συμμετέχω ενεργά στο συμβούλιο της τάξης μου και ψηφίζω εκπρόσωπο.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, συζητώ με το πρόσωπο που εμπλέκεται, καλή διάθεση για τη λύση του. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, προσέρχομαι μαζί με το πρόσωπο που εμπλέκεται, στον ιεραρχικά προϊστάμενό του (εκπαιδευτή ή διευθυντή/υποδιευθυντή).
 • Ενημερώνομαι για το θεσμό του Συμβούλου-Σπουδαστή και το Σύλλογο Αποφοίτων του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς.

*****

 • Σέβομαι το χώρο, δεν καπνίζω εντός, μαζεύω τα σκουπίδια μου, κάνω ησυχία κοντά σε χώρους που γίνεται μάθημα.
 • Προσέχω και είμαι υπεύθυνος για τα προσωπικά μου αντικείμενα. Το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια των προσωπικών μου αντικειμένων.