ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η ειδικότητα «Επιμελητής Πτήσεων» των ΙΕΚ αποσκοπεί στην άριστη κατάρτιση ατόμων, που δύνανται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας.
O «Επιμελητής Πτήσεων» μελετά και σχεδιάζει την εκτέλεση μιάς πτήσης με βάση τους Νόμους και Κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας κατά τον ασφαλέστερο, κανονικότερο και οικονομικότερο τρόπο.
O «Επιμελητής Πτήσεων» στη διάρκεια της υπηρεσίας του συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες Κρατικές και Εταιρικές που έχουν σχέση με Πτητική Εκμετάλλευση (ΜΕΤ. ΑΤC. KEE. Aερ/μούς κ.λ.π.) και με τα μέλη πληρωμάτων που προετοιμάζουν την πτήση. Φροντίζει για την ενημέρωση των πινάκων, βοηθημάτων, εγχειριδίων, και γενικά του υλικού που χρησιμοποιείται από τον Ε.Π. και τα πληρώματα για την μελέτη και εκτέλεση πτήσεων. Είναι εξοικειωμένος με τα εγχειρίδια δρομολογίων και γνωρίζει πλήρως την ύλη που περιέχουν. Γνωρίζει τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης του υλικού τόσο για τις κανονικές συνθήκες καθώς και για καταστάσεις ανάγκης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του φροντίζει να μην έρχεται σε αντίθεση με τις Κρατικές υπηρεσίας εναερίου κυκλοφορίας, με τους Κυβερνήτες και τα πληρώματα καθώς και τα άλλα εμπλεκόμενα όργανα. Γνωρίζει πλήρως τους Αεροναυτικούς κώδικες σχετικώς με τα αεροδρόμια και την Μετεωρολογία και προσπαθεί πάντοτε οι πληροφορίες που δίνει με σήματα να είναι λακωνικές, σαφείς και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Όταν τα αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος έχει δικαιοδοσία να εισηγείται αναστολή εκτέλεσης πτήσης ή σκέλους αυτής αν κατά την κρίση του οι συνθήκες που επικρατούν δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας, για την περιοχή την οποία ελέγχει. Βοηθά τον Κυβερνήτη στην προετοιμασία της πτήσης, παρέχοντας σε αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία.
Συμπληρώνει το προβλεπόμενο σχέδιο πτήσης. Κατά την διάρκεια της πτήσης παρακολουθεί την εξέλιξη του καιρού και μεταβιβάζει σχετικές πληροφορίες για την ασφαλή συμπλήρωσή της. Βάση της όλης εργασίας του είναι η πρόβλεψη και η ταχεία εκτίμηση των διαφόρων καταστάσεων ώστε να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλέστερη και οικονομικότερη εκτέλεση της πτήσης (Προεδρικό Διάταγμα 36/1997 – ΦΕΚ 36/Α/14-3-1997).

 

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλα τα Αεροδρόμια της χώρας και του εξωτερικού, σε αεροπορικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης καθώς και σε εταιρείες handling.

 

Επαγγελματικά προσόντα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας ΙΕΚ «Επιμελητής Πτήσεων» πρέπει να αποκτήσει από την κατάρτισή του τέτοιες δεξιότητες και ικανότητες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να:
 Σχεδιάζει μία πτήση, εντός του πλαισίου νομικών και κανονιστικών διατάξεων
 Εφαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις του στην μετεωρολογία στην λειτουργία ενός αεροδρομίου για την προετοιμασία, διεξαγωγή και παρακολούθηση μίας πτήσης
 Σχεδιάζει την κατάλληλη πτήση για τις ικανότητες και επιδόσεις εκάστου αεροσκάφους
 Γνωρίζει και ενημερώνει για την εξέλιξη της καιρικής κατάστασης των αεροδρομίων.
 Προγραμματίζει, καταθέτει και σχεδιάζει το ασφαλέστερο και οικονομικότερο σχέδιο πτήσης
 Επιβλέπει και διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία των αεροσκαφών του χώρου εμβέλειάς του
 Διασφαλίζει την ασφάλεια πραγματοποίησης μίας πτήσης
 Κατανοεί την αμφίδρομη επικοινωνία και φρασεολογία μεταξύ των υπευθύνων του αεροσκάφους και του πύργου ελέγχου (μεταφορά από επαγγελματικές γνώσεις)
 Γνωρίζει τις διαδικασίες, οδηγίες, διεθνείς και εθνικούς κανόνες και νόμους που διέπουν την λειτουργία ενός αεροδρομίου
 Γνωρίζει τα εγχειρίδια και βοηθήματα δρομολογίων και επίγειων ραδιοβοηθημάτων των αεροδρομίων και αεροδιαδρόμων
 Δύναται να αναγνώσει και ερμηνεύσει Μετεωρολογικούς Αεροναυτικούς χάρτες και Κωδικοποιημένα Μετεωρολογικά μηνύματα (TAF, METAR, WARNINGS, SIGMET, AIRMET, SPECI),
 Αξιολογεί και δύναται να μελετήσει την Μετεωρολογική κατάσταση των αεροδρομίων αναχώρησης, διαδρομής, προορισμού και εναλλακτικών αυτών.
 Μελετά και αξιολογεί την κατάσταση διαδρόμων προσγειώσεων και απογειώσεων αεροπλάνων, ως προς την καταλληλότητα, αντοχή και διαστάσεις τους καθώς και τον επηρεασμό από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
 Γνωρίζει και μπορεί να μελετά τους χάρτες διαδρομής για τα πτητικά ύψη, τις διευθύνσεις καθώς και τις απαγορευμένες και επικίνδυνες περιοχές πτήσεων
 Εκπονεί σχέδιο πτήσεως, λήψεως άδειας εναερίου κυκλοφορίας, περιορισμούς αυτής και τα ΝΟΤΑΜ
 Έχει την ικανότητα μελέτης και υπολογισμού της απαιτούμενης ποσότητας καυσίμων των πτήσεων.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι κάτοχοι τίτλου της ειδικότητας ¨Επιμελητής Πτήσεων΄΄ θα πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν:
1. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες πριν την πτήση:
– Έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας προκειμένου κα κατατοπισθεί πλήρως για τις επικρατούσες συνθήκες εκμετάλλευσης (ΜΕΤ., συνθήκες, απαιτήσεις σχεδίου εκμετάλλευσης).
– Ενημερώνεται από την Μετεωρολογική Υπηρεσία λεπτομερώς για την υπάρχουσα κατάσταση των καιρικών φαινομένων καθώς και για τις μελλοντικές προβλέψεις της περιοχής ελέγχου του
– Ενημερώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας για τυχόν έκτακτους περιορισμούς στην κυκλοφορία, για την κατάσταση των Αεροδρομίων, ναυτιλιακών βοηθημάτων, Τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.
– Μελετά κάθε πτήση αν δύναται να εκτελεσθεί ως έχει προγραμματισθεί ή αν επιβάλλονται αλλαγές σε χρόνους, διαδρομή, ποσότητα καυσίμων.
– Σε συμφωνία με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους φροντίζει για την προετοιμασία των σχεδίων πτήσης, ποσότητες καυσίμων και ωφέλιμου φορτίου
– Συμπληρωματική ενημέρωση του πληρώματος για κάθε λεπτομέρεια της πτήσης και των απαιτήσεων του σχεδίου εκμετάλλευσης.
– Συντάσσει και υποβάλλει στις κρατικές αρμόδιες υπηρεσίες το αποφασισθέν σχέδιο πτήσεως (ΑΤC FLIGHT PLAN)
2. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες κατά την διάρκεια της πτήσης:
– Παρακολουθεί και ελέγχει ηλεκτρονικά την πτήση διατηρώντας ανοιχτή επαφή με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους
– Παρακολουθεί από το Μετεωρολογικό Γραφείο την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και αξιολογώντας μεταβιβάζει στους κυβερνήτες των εν πτήσει αεροσκαφών συμπληρωματικές πληροφορίες.
– Υπολογίζει τις πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσει το αεροπλάνο στην πτήση συγκριτικώς με άλλα αεροσκάφη και καιρικά φαινόμενα και προτείνει λύσεις σε περίπτωση κινδύνου.
3. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες μετά την πτήση:
– Ενημερώνεται από τον κυβερνήτη ή τα πληρώματα γιά τις ειδικές συνθήκες, που συνάντησαν κατά την διάρκεια της πτήσης.
– Μελετά τυχόν παρατηρήσεις του Κυβερνήτη και ενημερώνεται σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά του (τομέα του).
– Ενημερώνει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωσή τους.
– Συμπληρώνει τον φάκελο με επιπλέον πληροφορίες επί θεμάτων που υπέπεσαν στην αντιληψή του.
– Περαίνοντας την υπηρεσία του, συμπληρώνει την αναφορά του, η οποία πρέπει να είναι περιληπτική και γιά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1 ΝΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Α.
2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/ΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
3 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Aviation Meteorology)
4 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
7 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗ FLT PLANNING
8 ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
9 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
10 ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δείτε εδώ τον Οδηγό Ειδικότητας >>