Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Κηφισιάς είναι ένα εκπαιδευτικός οργανισμός που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων που το επιλέγουν. Εστιάζοντας στον ενήλικο άνθρωπο, με τα εμπόδια μάθησης που αντιμετωπίζει, δημιουργούμε συνθήκες μάθησης μέσω ομαδοσυνεργατικών ενεργητικών δραστηριοτήτων. Εφαρμόζουμε τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε ένα περιβάλλον όπου καλλιεργείται η αποδοχή, ο σεβασμός και δίνεται βήμα διαλόγου και ανάπτυξης πρωτοβουλίας σε όλους. Με την εκπαίδευση που παρέχεται από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές, οι καταρτιζόμενοι αποκτούν στέρεη θεωρητική βάση. Ταυτόχρονα, καλλιεργούνται γενικές προεπαγγελματικές δεξιότητες (αυτοπαρουσίαση, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος κ.λ.π.) αλλά και εξειδικευμένες δεξιότητες ανά ειδικότητα κατάρτισης.

Μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων και της πρακτικής άσκησης/μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι εισάγονται στην αγορά εργασίας, έχοντας τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επιπλέον, η συμμετοχή εκπαίδευση που εφαρμόζεται, αποσκοπεί στην καλλιέργεια θετικής στάσης για την επαγγελματική κατάρτιση και την εργασία σε ομαδικά περιβάλλοντα, σε ανθρώπους που είτε τώρα ξεκινούν την επαγγελματική τους ζωή, είτε αναζητούν ένα αναπροσανατολισμό επαγγέλματος, είτε αναζητούν την περαιτέρω εμβάθυνση στο επάγγελμα που ήδη εξασκούν, είτε αναζητούν «ένα παράθυρο στη γνώση».