Η αξιολόγηση στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς είναι καθημερινή. Αξιολογείται η παρουσία στην τάξη, η ενεργός συμμετοχή στα μαθήματα και τις πρόσθετες δραστηριότητες.

Αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και για τη συμμετοχή σε εργασίες ομαδικές και ατομικές, οι οποίες δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως και το 40% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων εκάστου εξαμήνου.

Βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ, εξετάσεις προόδου διεξάγονται μόλις συμπληρωθεί το 70% των ωρών κατάρτισης για κάθε μάθημα. Οι εξετάσεις προόδου ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ. Οι εξετάσεις προόδου διεξάγονται την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Διαρκούν 1-2 ώρες, ανάλογα με τη διάρκεια του μαθήματος. Με το πέρας της προόδου, το μάθημα συνεχίζεται κανονικά.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις προόδου είναι υποχρεωτική. Ο βαθμός προόδου είναι πολύ σημαντικό μέρος της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος. Δείτε  το ποσοστό συμμετοχής των βαθμών προόδου και τελικών εξετάσεων, στη συνολική βαθμολογική βάση ΕΔΩ. Σε περίπτωση απουσίας από την πρόοδο για σοβαρούς λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, ο καταρτιζόμενος καταθέτει αίτηση εξέτασης προόδου, επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό για την απουσία του. Ενημερώνεται από τον εκπαιδευτή του για τη νέα ημερομηνία εξέτασης προόδου.

Με το πέρας κάθε εξαμήνου κατάρτισης ακολουθούν δύο εβδομάδες τελικών εξετάσεων. Ο τρόπος διεξαγωγής της τελικής εξέτασης για κάθε μάθημα ορίζεται από τον Οδηγό της αντίστοιχης Ειδικότητας. Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες για τα θεωρητικά μαθήματα, ενώ για τα εργαστηριακά καθορίζεται ανάλογα με τη φύση της εξέτασης, τους διαθέσιμους εργαστηριακούς χώρους και τον αριθμό των καταρτιζομένων σε κάθε τμήμα.Σε περίπτωση απουσίας από την τελική εξέταση για σοβαρούς λόγους υγείας (όπως αποδεικνύεται από Δημόσιο Φορέα) ή ανωτέρας βίας, ο καταρτιζόμενος καταθέτει αίτηση νέας εξέτασης, επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό για την απουσία του. Η αίτηση αυτή πρέπει να κατατεθεί πριν από την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η Διεύθυνση του ΙΕΚ αποφασίζει την ημερομηνία για την εξέταση του καταρτιζομένου.

Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α ́) όπως ισχύει, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%.
β) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή.
ε) Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).
Για τις περιπτώσεις α έως δ, απαιτείται γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ για την περίπτωση ε, απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, ή σταθμού, ή Κ.Δ.Α.Υ., με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω πιστοποιημένης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.
Οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο.