Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Σε περίπτωση που για εγκεκριμένες ειδικότητες δεν δημιουργήθηκαν τμήματα κατά την αρχική πρόσκληση, προ του Χειμερινού Εξαμήνου, στο Εαρινό Εξάμηνο δύναται να πραγματοποιείται πρόσκληση επιλογής καταρτιζόμενων, μόνο για την συμπλήρωση των τμημάτων, στα οποία υπάρχουν προεγγραφές.