Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ (Απόφ. Αριθμ. Κ5/160259/5837Β΄/15-12-2021 (άρθρο 8, παρ. 1 &  8), 

το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς δέχεται αιτήσεις μετεγγραφής καταρτιζομένων στις παρακάτω ειδικότητες Γ’  Εξαμήνου που θα λειτουργήσουν κατά το έτος κατάρτισης 2022-23.

 • Μουσική Τεχνολογία
 • Τέχνη Φωτογραφίας
 • Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
 • Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων 
 • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης μετεγγραφής έχουν οι καταρτιζόμενοι  από δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ που:

α) ήδη φοιτούν στις ειδικότητες αυτές σε άλλα ΙΕΚ ή

β) φοιτούν σε ειδικότητες συναφείς, που είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης, και επιθυμούν να αλλάξουν ειδικότητα (π.χ. από Ηχοληψία σε Μουσική Τεχνολογία κ.λ.π.)

Οι αιτήσεις καταθέτονται διά ζώσης στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς (1ος ορ., κτίριο Α΄) κατά το διάστημα 1-8 Ιουλίου 2022 και ώρες 10:00-14:00. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ηλεκτρονικά μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022, στο email grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr .

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση μετεγγραφής (κατεβάστε την από εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 2022)
 • Αντίγραφο του ατομικού φακέλου από το ΙΕΚ φοίτησης. Ο φάκελος να περιέχει κατ’ ελάχιστον βεβαίωση σπουδών και ατομικό δελτίο καταρτιζομένου με ημερομηνία εντός του Ιουνίου 2022
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά, δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Δείτε παρακάτω τη σχετική νομοθεσία:

Απόφαση αριθμ. Κ5/160259/5837Β΄/15-12-2021

………….

Άρθρο 8

Μετεγγραφές – Κατατάξεις – Αλλαγή ειδικότητας

1. Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,

β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. υποδοχής οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μετεγγραφή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Οι αιτήσεις μετεγγραφής καταχωρίζονται από το Ι.Ε.Κ. υποδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης, ελέγχονται και ολοκληρώνονται από το Τμήμα Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Στις περιπτώσεις όπου η μετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, ο καταρτιζόμενος συνεχίζει τη φοίτησή του στο Ι.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένος.

………….

3. Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.

……………

8. Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση κατά τις περιόδους των μετεγγραφών της παρ. 1.