Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, ανακοινώνονται οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση για τους επιτυχόντες-επιλαχόντες 2022    ΠΡΟΣΕΧΩΣ!

 

Εγγραφές

1. Οι επιτυχόντες καλούνται να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής τους προσκομίζοντας τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Η οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων μέσω μηχανογραφικού και αίτησης επιλογής δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών ή με ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής.

3. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να οριστικοποιήσει την εγγραφή του σε ένα (1) μόνο Ι.Ε.Κ., Δημόσιο ή Ιδιωτικό και σε μία μόνο ειδικότητα.

4. Το Δ.ΙΕΚ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των προσκομισθέντων εγγράφων και επικυρώνει την εγγραφή.

5. Όλοι οι εγγραφέντες καταρτιζόμενοι καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.

6. Οι επιτυχόντες που δεν οριστικοποιούν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας θεωρούνται αυτόματα ότι δεν έχουν αποδεχθεί την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

5. Οι κενές θέσεις καλύπτονται από τους επόμενους, κατά σειρά, επιλαχόντες υποψήφιους.

6. Η διαδικασία εγγραφών ολοκληρώνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

7. Όσοι υποψήφιοι δεν επελέγησαν στην πρώτη προτίμησή τους μπορούν κατά την εγγραφή τους να ζητήσουν βελτίωση, ώστε σε περίπτωση κενής θέσης, να μπορούν να φοιτήσουν σε ειδικότητα ή Ι.Ε.Κ. υψηλότερης προτίμησής τους, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχουν λάβει.

 

! Στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς ελέγχεται το σύνολο των δηλωθέντων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του e-mail και των τηλεφωνικών αριθμών επικοινωνίας του επιτυχόντος. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και διαρκής επικοινωνία με τον καταρτιζόμενο κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για το Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο που διέπει τις σπουδές στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς και συμπληρώνουν σύντομο ερωτηματολόγιο γνωριμίας.