Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, ανακοινώνονται από τη Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. πίνακες επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες που αποκτούν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, θα πρέπει να μεταβούν στο Δ.ΙΕΚ που επιλέχθηκαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή τους.

Το Δ.ΙΕΚ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των προσκομισθέντων εγγράφων και επικυρώνει την εγγραφή.

 

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ανακοίνωση της Α΄ Φάσης επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.ΙΕΚ έτους 2020-2021: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1649-epilogh-diek-20-21

 

Στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς ελέγχεται το σύνολο των δηλωθέντων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του e-mail και των τηλεφωνικών αριθμών επικοινωνίας του επιτυχόντος. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και διαρκής επικοινωνία με τον καταρτιζόμενο κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για το Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο που διέπει τις σπουδές στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς και συμπληρώνουν σύντομο ερωτηματολόγιο γνωριμίας.

 

! Κατά την Α΄ Φάση επιλογής, δίδεται στους υποψηφίους η δυνατότητα δήλωσης βελτίωσης της επιλογής τους.