Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρώσετε είναι:

 

1. Αίτηση που κατατέθηκε ηλεκτρονικά, εκτυπωμένη από το πληροφοριακό σύστημα και υπογεγραμμένη.

 

2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο ή πτυχίο) και μία φωτοτυπία αυτού. Μετά την αντιπαραβολή, ο πρωτότυπος τίτλος θα επιστρέφεται στον υποψήφιο.

2α. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

 

3. Πρωτότυπο Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο, και φωτοτυπία αυτών.

3α. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ταυτότητα από τον Ομοσπονδία Πολυτέκνων, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (πρωτότυπα και φωτοτυπίες, πρόσφατα/σε ισχύ).

4α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για τρίτεκνο γονέα ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (πρωτότυπο και φωτοτυπία, πρόσφατα)

4β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις για αρχηγό ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

 

5. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Ταμείου ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

 

Στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς με την εγγραφή σας σας ζητούμε, εάν το επιθυμείτε, να προσκομίσετε και γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ /ΚΕΣΥ /Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου /Δημοσίου Νοσοκομείου, σχετικά με τους τρόπους αξιολόγησής σας κατά τις εξετάσεις προόδου και τελικές εξετάσεις κάθε εξαμήνου.