Για τη μοριοδότηση και την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) Ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα μόρια που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός του τίτλου, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

 

β) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζόμενου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μοριοδοτείται ως εξής:

Διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια

Διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια

Διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια

Διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια

 

γ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.

 

δ) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.

 

ε) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, όπως αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή/και δικαστική απόφαση τρία (3) μόρια.

 

στ) Η, σχετική με την ειδικότητα επιλογής, εργασιακή εμπειρία (ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα) μοριοδοτείται ως εξής:

Προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια.

Προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια.

Προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.

Προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια.

 

ζ) Οι Ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ. και με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23-6-2000), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

! Για κάθε κριτήριο μοριοδότησης που δηλώνετε με την αίτησή σας θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Κατά το διοικητικό έλεγχο που ακολουθεί, τυχόν δηλωθέντα κριτήρια που δεν αποδεικνύονται εγγράφως, θα διαγραφούν.