Πρόσθετες διευκρινίσεις για την Πρακτική Άσκηση των Ι.Ε.Κ.

Σας ενημερώνουμε για το με αρ. Κ1/154567/12-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης με θέμα: «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899), σχετικά με τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ. Σχετ: Κ1/152450/09-11-2020» Δείτε το έγγραφο στο σύνδεσμο που ακολουθεί    ΕΞΕ – 154567 – 2020 – Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για…

Περισσότερα