Σας ενημερώνουμε για το με αρ. Κ1/154567/12-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης με θέμα:

«Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899), σχετικά με τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ. Σχετ: Κ1/152450/09-11-2020»