Από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης,Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματής Κατάρτισης,

Ανακοινώνεται ο  ν. 4763/2020 (Α’ 254) « Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό  Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.»

Διαβάστε το νόμο nomos_4763_2020_fek_254_a