Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της ΚΥΑ υπ.αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-09-2021 με τίτλο:
«Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.»

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης», άρθρα 10-17, αναφέρονται με λεπτομέρεια οι διαδικασίες που εφεξής ακολουθούνται για την αποφυγή διάδοσης της COVID-19 και εφαρμόζονται μεταξύ άλλων δομών και στα Δημόσια ΙΕΚ. Οι οδηγίες αφορούν όλες τις λειτουργίες των ΙΕΚ (θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακή κατάρτιση, πρακτική άσκηση).

Η εφαρμογή των αναφερόμενων μέτρων είναι άμεση και ισχύει έως και τις 31-07-2022.

Διαβάστε την ΚΥΑ εδώ:    ΦΕΚ 4187 2021 ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΟΜΩΝ