Από το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώθηκε στις 30.8.2021 ότι:

 …  δημοσιεύτηκε η υπ.αριθ. Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κοινή Υπουργική Απόφαση « Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Σε σχέση με την ως άνω Κ.Υ.Α παρακαλώ σημειώστε:

Α) η διαδικασία έκδοσης της Κ.Υ.Α. ολοκληρώθηκε, εκκρεμεί όμως η ολοκλήρωση της έγκρισης της χρηματοδότησης (Ε.Σ.Π.Α.).

Η επιδοτούμενη πρακτική θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της χρηματοδότησης και της έναρξης του έργου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Β) όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2 της «…Για την ασφάλιση του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.»

Κατά συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για όσες πρακτικές θα ξεκινήσουν εφεξής είναι υποχρέωση του εργοδότη.

 

Διαβάστε την ΚΥΑ Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) εδώ      ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ_26.8.2021

Δείτε το κείμενο της Εγκυκλίου 105203/Κ5/30-8-2021 εδώ      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ_30.8.2021