Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες!! Δείτε τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες για την εγγραφή σας:

 

 1. Διάστημα εγγραφών: Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021
 2. Ώρες εγγραφών: 14:00-20:00
 3. Τόπος εγγραφών: Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς, Γ. Λύρα 140, κτίριο Α (στο βάθος του συγκροτήματος). Τηλ. 210-6253119. Τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας από 1/9 λειτουργούν απογευματινές ώρες (13.00-21.00)
 4. Τρόπος εγγραφής: Αυτοπρόσωπα ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr. Όσοι αποδεδειγμένα διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής και δυσκολεύονται να προσέλθουν αυτοπρόσωπα, παρακαλούνται να μας ενημερώσουν με e-mail στο grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr.
 5. Δικαιολογητικά εγγραφής:
 • Αίτηση    Κατεβάστε την από εδώ      ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)

Τα δικαιολογητικά καταθέτονται σε φωτοαντίγραφα, που δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

 

Σημειώστε!!

 1. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!
 2. Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ με περισσότερες ειδικότητες και θέσεις! Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.

Καλή αρχή!!