Αναρτούμε ενημέρωση της 9-11-2020 από το Τμήμα Α’ Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ως παρακάτω:

α) Την εγκύκλιο για την λειτουργία των Ι.Ε.Κ. μετά τα έκτακτα μέτρα που θεσπίστηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΟΜΩΝ ΓΓΕΕΚΔΒΜ

β) Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899). 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ

Τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά) για το άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/κατάρτισης σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι πρακτικές ασκήσεις αναστέλλονται. Όσον αφορά την υποχρέωση των φορέων σχετικά με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο οποίο καταχωρούν τους πρακτικά ασκούμενους, δεν απαιτείται ουδεμία ενέργεια ή αλλαγή. Η μόνη τροποποίηση που θα απαιτηθεί εκ μέρους των φορέων εργοδοτών είναι η ορθή επανάληψή της, με αλλαγή της ημερομηνίας λήξης, λίγο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με νέο προγραμματισμό μετά την άρση της αναστολής.