Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020  είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μετεγγραφής σε ειδικότητα Γ΄ Εξαμήνου του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς.

Οι προσφερόμενες ειδικότητες Γ΄Εξαμήνου για το Εξάμηνο 2020Β είναι:

  1. Βοηθός Φαρμακείου
  2. Ηχοληψία
  3. Μουσική Τεχνολογία
  4. Στέλεχος Διοίκησης-Οικονομίας
  5. Τέχνη Φωτογραφίας
  6. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
  7. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Σχετική Νομοθεσία  ΥΑ 5954/2.7.2014 (Β’ 1807) Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 17  Μετεγγραφές
1. Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Διοίκηση του ΙΕΚ υποδοχής, το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου, ώστε όσοι δεν μεταγραφούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στο ΙΕΚ που φοιτούσαν…..
3. Μετεγγραφές καταρτιζομένων δύνανται να πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη του εαρινού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι όπως, λόγοι υγείας, αλλαγής τόπου διαμονής, μετεγκατάστασης σπουδαζόντων αδελφών κλπ.
Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του.
Οι αιτήσεις μετεγγραφής διαβιβάζονται, μαζί με την εισήγηση του Διευθυντή του ΙΕΚ στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει ο καταρτιζόμενος, στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος καταρτίζεται στο ΙΕΚ που είναι γραμμένος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:
1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση παραλαβής Φακέλου Καταρτιζομένου για μετεγγραφή αποκλειστικά στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ημερομηνίες (χειμερινό εξάμηνο από 1η έως 20 Σεπτεμβρίου και για το εαρινό από την έκδοση αποτελεσμάτων του χειμερινού έως την έναρξη μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου), στο Ι.Ε.Κ.ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Ο Φάκελος Καταρτιζομένου περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο το , σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το  Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.
2. Το Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ υποχρεούται, εντός 5 ημερών, στην έκδοση του σχετικού παραστατικού (Μητρώο Καταρτιζομένου ή Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου) και την παράδοση του Φακέλου στον μετεγγραφόμενο. Εξ αυτού προκύπτει ότι η τελευταία αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης είναι η 25η Σεπτεμβρίου….
3. Ο μετεγγραφόμενος, το αργότερο μέχρι την επομένη της τελευταίας προθεσμίας παράδοσης του Μητρώου Καταρτιζομένου ή Ατομικού Δελτίου Καταρτιζομένου, υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. αρεσκείας του (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) έγγραφη αίτηση μετεγγραφής με συνημμένο σε αυτή τον Φάκελο Καταρτιζομένου.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση μετεγγραφής στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς. Κατεβάστε το αρχείο και συμπληρώστε ανάλογα ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΙΕΚ Β1 ΓΓΔΒΜ
  2. Αντίγραφο ατομικού φακέλου από το ΙΕΚ προέλευσης (έγγραφα αρχικής εγγραφής, πρόσφατη Βεβαίωση Φοίτησης, πρόσφατο Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, στις παραπάνω αναγραφόμενες ημερομηνίες και ώρες 15:00-20:00, Δευτέρα-Παρασκευή. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι, προ της κατάθεσης αίτησης να ελέγχουν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του, ώστε να καταθέτονται πλήρη.