Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 είναι δυνατή η κατάθεση αίτησης κατάταξης σε ειδικότητες Γ΄Εξαμήνου 20200Β.

Δείτε εδώ τις ειδικότητες Γ΄Εξαμήνου που φιλοξενούμε στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς για το έτος 2020-21:  Ειδικότητες Γ΄Εξαμήνου 2020Β

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), σχετικά με τις κατατάξεις στα Ι.Ε.Κ. ισχύει :
«3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»
Ως εκ τούτου:
Α) Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
Β) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
Γ) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει
τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν σε αντίστοιχη νέα ειδικότητα.
Δ) Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. που επιθυμούν να καταταγούν στο Γ΄εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.
δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στα Ι.Ε.Κ., αποκλειστικά και μόνον την περίοδο των εγγραφών στα Ι.Ε.Κ. όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (1-30 Σεπτεμβρίου και 25 Ιανουαρίου έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου) καταθέτοντας ταυτόχρονα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. πτυχία ΕΠΑ.Λ, Β.Ε.Κ., κ.α.).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση κατάταξης (όλες οι κατηγορίες) Κατεβάστε το αρχείο που σας αφορά και συμπληρώστε την αίτηση 
  2. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (όλες οι κατηγορίες)
  3. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (όλες οι κατηγορίες) 
  4. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου (απόφοιτοι ΙΕΚ)
  5. Βεβαίωση Φοίτησης και Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου (καταρτιζόμενοι ΙΕΚ, παλαιοί και συναφούς ειδικότητας)
  6. Πτυχίο Εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. (πτυχιούχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, με τα πλήρη δικαιολογητικά τους, κατά τις παραπάνω αναγραφόμενες ημερομηνίες και ώρες 15:00-20:00, Δευτέρα-Παρασκευή. Παρακαλούμε θερμά τους ενδιαφερόμενους για την τήρηση των ημερομηνιών κατάθεσης, καθώς και για τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την πληρότητά του, προς της υποβολής τους.