ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

woman placing sticky notes on wall

 

ΓΕΝΙΚΑ

Βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ (Απόφαση 5954/23-6-2014, αρθ.1,3,9) για να θεωρηθείτε απόφοιτοι στην ειδικότητά σας και να σας απονεμηθεί η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει και την πρακτική σας άσκηση ή να έχετε απαλλαγεί από αυτήν.

Αν έχετε 40 και άνω ημερομίσθια σε τομέα σχετικό με την ειδικότητα που παρακολουθήσατε, μπορείτε να κάνετε αίτηση για μερική απαλλαγή από την πρακτική άσκηση. Αν έχετε 120 ημερομίσθια, μπορείτε να κάνετε αίτηση για ολική απαλλαγή από την πρακτική άσκηση.

Εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε 960 ώρες πρακτικής άσκησης, συνεχώς ή τμηματικά. Η πρακτική άσκηση ξεκινά κάθε 1η και 15η του μηνός, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, όπου η ημερομηνία έναρξης μετατίθεται μία ημέρα πριν ή μετά, αναλόγως.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά το Ε΄ εξάμηνο σπουδών, στο οποίο πρέπει να εγγραφείτε, καταθέτοντας στο Δ.ΙΕΚ Αίτηση επανεγγραφής Ε΄ εξαμήνου. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης αποκτούν και οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Β΄ εξάμηνο κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, το ωράριο πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να συμπίπτει με το ωράριο των μαθημάτων θεωρητικής κατάρτισης στο Δ.ΙΕΚ.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή ή Τρίτη έως Σάββατο), 6-8 ώρες την ημέρα/30-40 ώρες την εβδομάδα. Δεν επιτρέπεται πρακτική άσκηση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Το ωράριο πρακτικής σας άσκησης δεν πρέπει να συμπίπτει με τις ώρες εργασίας σας, εάν είστε απασχολούμενοι.

 

ΕΝΑΡΞΗ

Για να ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση, θα πρέπει πρώτα να αναζητήσετε έναν εργοδότη. Ο εργοδότης θα συμπληρώσει, θα υπογράψει και θα σφραγίσει το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη»   (1).
Εσείς θα συμπληρώσετε: α) την Αίτηση Έναρξης Πρακτικής  (2),     β) την Yπ. Δήλωση περί Απασχόλησης (3)      και θα συγκεντρώσετε σε φωτοτυπίες τα εξής δικαιολογητικά:

Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή στοιχεία μητρώου εκτυπωμένα από το Taxis   (4)
Βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)   (5)
Αστυνομική ταυτότητα, εμπρός και πίσω όψη   (6)

Τα δικαιολογητικά (1) έως (6), καθώς και την    Αίτηση Επανεγγραφής Ε΄ Εξαμήνου  (7)  [αν έχετε ολοκληρώσει τέσσερα εξάμηνα σπουδών]    θα αποστείλετε στο   praktiki@iek-kifiss.att.sch.gr   ΔΕΚΑ εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης.

Εάν η αίτηση πρακτικής σας άσκησης εγκριθεί, θα εκδοθεί απόφαση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης. Θα ενημερωθείτε με e-mail να περάσετε για την παραλαβή της. Ταυτόχρονα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά το βιβλίο πρακτικής σας άσκησης.

Για την παραλαβή της απόφασης έγκρισης πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα, το βιβλίο πρακτικής άσκησης που σας είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά, καθώς και τα πρωτότυπα έντυπα Βεβαίωσης Εργοδότη (1), Αίτησης (2) και Υπεύθυνης Δήλωσης περί Απασχόλησης (3).

Όλα τα έγγραφα που αφορούν στην πρακτική σας άσκηση (νομοθεσία, κανονισμός κλπ) θα αποσταλούν σε εσάς και τον εργοδότη σας ηλεκτρονικά, με αναλυτικές οδηγίες.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Μετά τη λήξη της πρακτικής σας άσκησης, με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών, παραδίδετε αυτοπροσώπως στο Δ.ΙΕΚ:

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου χρειάζεται.
Τη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρουσίας, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη σας.

Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Το Δ.ΙΕΚ εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε και εσείς. Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς και τα τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης, το Δ.ΙΕΚ εκδίδει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και σας ενημερώνει με e-mail για την παραλαβή της.

 

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Είναι πολύ σημαντικό να πιστοποιηθείτε μέσω της διαδικασίας που διεξάγεται ανά χρονικά διαστήματα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης σας απονέμεται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, ενώ με τη λήξη των σπουδών σας στο Δ.ΙΕΚ σας έχει απονεμηθεί απλή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ώστε να ενημερώνεστε για τις προκηρύξεις εξετάσεων πιστοποίησης για αποφοίτους ΙΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο  https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certificate-of-qualifications/certificate-graduates

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους τύπους και τη διαβάθμιση προσόντων μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο https://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes

MacBook Pro near green potted plant on table

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

ΦΕΚ_ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_1953_10-9-2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

Κωδικοί ΙΚΑ

ΕΡΓΑΝΗ