Από το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΥΠΑΙΘ ανακοινώθηκε σήμερα η έκδοση της ΚΥΑ με Αριθμ. Z1/127000/12-10-2021 με τίτλο: «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ:

«Άρθρο 1
Δικαιούχοι
1. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των καταρτιζόμενων των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου υπό τους όρους της παρούσας.
2. Με τη δημοσίευση της παρούσας δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εισαγωγής τους, αποκλειστικά και μόνο:
………
στ) Οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων Ι.Ε.Κ. που α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών και β) δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.
3. Για τους πρωτοετείς φοιτητές και τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου θα γίνεται δεκτή μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους η εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή της βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Άρθρο 2
Ανώτατα όρια κομίστρου

2. Στους δικαιούχους του εδαφίου στ. της παρ. 2 του άρθρου 1 λαμβάνοντας ως κοινωνικό κριτήριο την ιδιότητα του καταρτιζόμενου των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), υπολογιζόμενου ποσοστιαία επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών εισιτηρίου και καρτών απεριόριστων διαδρομών των αστικών και υπεραστικών, οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών των μετακινούμενων εντός της Επικράτειας με μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων δελτίου ειδικού εισιτηρίου διαμορφώνονται
ως εξής:
α) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει το δημόσιο Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος.
β) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του δημοσίου Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
γ) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του δημοσίου Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

Άρθρο 3
Διάρκεια – διακοπή ισχύος του μειωμένου εισιτηρίου
1. ………. Το δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου για τον καταρτιζόμενο των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. ισχύει στη χρονική διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων κατάρτισης και στα χρονικά διαστήματα διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης και μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή την απώλεια της ιδιότητας του καταρτιζόμενου για οποιοδήποτε λόγο.
2. Το δικαίωμα στο ανώτατο όριο κομίστρου διακόπτεται όταν ο δικαιούχος:
α) Στρατευθεί και για όσο διάστημα διαρκεί η στράτευσή του ή
β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του ή
γ) συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής μειωμένου κομίστρου σύμφωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις
……….
2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης αφορούν στα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο έτος 2022″

******

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου έχουν οι καταρτιζόμενοι ηλικίας έως 22 ετών, που έχουν κάνει εγγραφή-επανεγγραφή και φοιτούν κανονικά στο ΙΕΚ Κηφισιάς κατά το τρέχον εξάμηνο και δεν έχουν ήδη κάρτα μειωμένου εισιτηρίου ή ελεύθερης μετακίνησης. Παρακαλούμε οι καταρτιζόμενοι και πρακτικά ασκούμενοι του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, αφού διαβάσουν την ΚΥΑ στο σύνδεσμο που ακολουθεί και έχουν τις προϋποθέσεις, να στείλουν e-mail στη Γραμματεία του ΙΕΚ με αίτησή τους για έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Α΄ Εξάμηνο) ή Βεβαίωσης Φοίτησης (Γ΄ Εξάμηνο). Τη βεβαίωση μπορούν να αξιοποιήσουν έως 30 Νοεμβρίου και μέχρι να εκδοθεί η κάρτα τους.

Δείτε την ΚΥΑ εδώ meiomena_eisitiria_gia_foitites_kai_spoydastes_ton_iek