Από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ανακοινώθηκε στις 07-06-2021, σχετικά με τις πρακτικές ασκήσεις καταρτιζομένων ΙΕΚ:

«… αναφορικά με την εκκίνηση της πρακτικής των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σας γνωρίζουμε ότι δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει), η πρακτική άσκηση δύναται να εκκινήσει πριν την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου εφόσον αυτό ορίζεται από τους οδηγούς κατάρτισης που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

Σε ότι αφορά στις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 προβλέπει ότι «…Η περίοδος της πρακτικής… πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης…».

Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

Συνεπεία των παραπάνω:

  1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έναρξης πρακτικής άσκησης έχουν οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα δύο πρώτα εξάμηνα κατάρτισης. Το ΙΕΚ ελέγχει τις προϋποθέσεις για την έγκριση της πρακτικής, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
  2. Οι καταρτιζόμενοι που  δεν είχαν ξεκινήσει ή δεν είχαν ολοκληρώσει την πρακτική τους μέχρι και τις 20-12-2020 πρέπει να την ολοκληρώσουν μέχρι και τις 31-12-2022.
  3. Οι καταρτιζόμενοι που είχαν ξεκινήσει ή πρόκεται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση από τις 21-12-2020 και μετά, πρέπει να την ολοκληρώσουν εντός 2 ετών από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής/εργαστηριακής κατάρτισης.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ  signed_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ