Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ενημερώνει (28-02-2022):

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
Στο σύνδεσμο θα βρείτε αναρτημένη την πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ