Νέος Νόμος για την Επαγγελματική Κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ.

Από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης,Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματής Κατάρτισης, Ανακοινώνεται ο  ν. 4763/2020 (Α’ 254) « Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του…

Περισσότερα